fredag 28. april 2017

‘AHA’ opplevelsen – en tid for alt *

ENGLISH
Det er alltid deilig når brikkene faller på plass. Jesus visste det, og det var derfor han ga disiplene de ekstra 40 dagene med undervisning. Lukas, som ‘gikk nøye gjennom alt’ (1) for å kunne skrive sitt evangelium, beskriver disiplenes ‘AHA’ opplevelse på denne måten:
«Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.» Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag»
Luk 24:44-46
Jeg lurer på hva slags materiale Lukas støttet seg til da han skrev den herlige setningen: Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene

Jeg velger å tro at det var disiplenes vitnesbyrd om hvordan de plutselig så den veldig viktige sammenhengen mellom skriftene, det som hadde skjedd med Jesus og deres egen rolle i det hele.

Kanskje den beste måten de kunne beskrive denne ‘AHA’ opplevelsen på, var å si at Jesus hadde ‘åpnet forstanden’ deres? 


I tre år hadde de vandret sammen med ham og prøvd å forstå. Da de ikke forsto, mistet de på en måte seg selv fordi de valgte å følge ham på tross av at de ikke forsto. Når nå brikkene plutselig falt på plass, fant de seg selv igjen i en ny innsikt, en ny åpenbaring, et nytt liv (2). Dette var en utrolig viktig forberedelse til den utrustningen som skulle komme i nær framtid, også erfaringen er forankret i skriftene. En kristentro uten skriftene som grunnvoll, er for meg en umulig tanke.

Dagens ‘manna’

Jeg ser sammenhengen mellom Jesus oppdrag og skriftene
---------------------------------------
(1) Luk 1:3-4
(2) Se 'Å vite hva det å miste sitt liv betyr'
* 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse.

The ‘AHA’ experience – a time for everything

NORSK
It is always a good experience when the pieces fall into place. Jesus knew this, and I think that is why he gave the disciples the extra 40 days of teaching after Easter. Luke, who ‘carefully investigated everything’ (1) to be able write his gospel, describes the ‘AHA’ experience of the disciples in this way:
“This is what I told you while I was still with you: Everything must be fulfilled that is written about me in the Law of Moses, the Prophets and the Psalms.” Then he opened their minds so they could understand the Scriptures. He told them, “This is what is written: The Messiah will suffer and rise from the dead on the third day”
Luke 24:44-46
I wonder what kind of material Lukas relied on when he wrote this interesting sentence: Then he opened their minds so they could understand the Scriptures. 

I choose to believe that it was the disciples' testimonies about how they suddenly saw the very important connection between the Scriptures, what had happened to Jesus and their own role in it all.

Perhaps the best way they could describe the 'AHA' experience, was to say that Jesus must have opened their minds?

For three years they had walked with him and tried to understand. When they did not understand, somehow they lost themselves in a way, because they chose to follow him despite of not understanding why. Once the pieces suddenly fell into place, they found themselves in a new insight, a new revelation, a new life (2). This was a very important preparation for the empowerment that should come in the near future, an event that also is anchored in the Scriptures. Christian faith without a Scriptural foundation is an impossible thought to me.

‘Manna’ for today:

I see the connection between the mission of Jesus and the Scriptures
---------------------------------------
(1) Luke 1:3-4
(2) See: “Knowing what to ‘lose my life’ means”
* 'A time for everything' is connected with the Bible's teaching about a 'season for every activity' Eccl 3 This series is about the teaching in the time between Easter and Pentecost.  

torsdag 27. april 2017

Utenfor ‘boksen’ – en tid for alt *

ENGLISH
Ideen med å kaste ut garnet på den andre siden av båten er ulogisk. Samtidig forteller hendelsen at Guds rike er annerledes og at vi som disipler må være åpne for å tenke ‘utenfor boksen’

Religion blir fort en ‘boks’. Jesus kom med liv og livet kan ikke overleve i en boks. Det kan være en av grunnene til at øvelsen med å kaste garnet ut på den ‘andre siden’ var en viktig lærdom for disiplene. Særlig dersom tallet '153' også ga dem nyttige assosiasjoner.

I lys av de siste refleksjonene mine (1), kan dette være et signal om at det er viktig å tenke utenfor ‘boksen’ for å nå alle alle folkeslag med evangeliet, og ikke bare jødene, Guds utvalgte folk. Jeg tillater meg derfor å ta denne tanken enda et skritt videre:


Da Jesus hadde mettet 5000 mennesker, leser jeg at:
Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, mot Betsaida, mens han selv sendte folket av sted.
Mark 6:45
De dro altså fra Galilea (vestsiden av Genesaretsjøen) hvor de stort sett hadde betjent jøder. Den ‘andre siden’ var Dekapolis landet, hvor det primært bodde andre folkeslag. Det er interessant at de også der skulle bli vitne til et «brødunder». Denne gang ble 4000 mennesker mettet, og da oppdraget var utført var klart for retur:
Straks etter gikk han i båten sammen med disiplene og kom til traktene ved Dalmanuta.
Mark 8:10
Man antar at Dalmanuta lå like ved, eller var identisk med Magdala på den nordvestlige siden av sjøen.

Det interessante er at da Jesus mettet de 5000 som sannsynligvis var jøder, ble det 12 kurver til overs. Altså mer enn nok til Israels 12 stammer. Da han mettet 4000 på den andre siden var det syv kurver til overs – fullkommenhetens tall som er summen av skaperverkets tall = fire og Guds tall = tre. Som kan tyde på at det altså er mer enn nok til alle. Kanskje rekkefølgen av de to brødundrene heller ikke er tilfeldig ettersom evangeliet «er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker» (2).

Dagens ‘manna’:

Den andre siden er viktig dersom jeg vil nå alle mennesker
------------------------------------
(1) Se ‘Statistikk med en dypere mening’ og ‘Plassgaranti’
(2) Rom 1:16
* 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse.