lørdag 16. juni 2018

Vitaminer til en sunn vandring

Det engelske uttrykket "less is more" som på norsk gir best mening i slagordet: «det enkleste er ofte det beste» passer godt i flere sammenheng. Bjørn Siem, som var prost i Den norske kirke, besøkte Jeløy folkehøyskole (1) da jeg var lærer der for snart 30 år siden. Foran en stor gruppe studenter delte han først noen korte tanker om hvor viktig det er å være gode og snille mot hverandre, og så avsluttet han plutselig med en kort bønn:
Kjære Gud - hvis du fortsatt kan gjøre under, gjør oss snille! Amen
... deretter forlot han auditoriet.

Jeg vil alltid huske hvilket inntrykk denne enkle, korte bønnen gjorde på oss som var tilstede.

Jeg tror alle mennesker liker når folk er vennlige og snille; så hvorfor er det da så vanskelig? Er det fordi vi trenger at Gud gjør et under?

Liknende kvaliteter er nevnt blant egenskapene Jesus hadde da han levde på jorden, og Paulus oppfordrer oss til å vandre:

i mildhet, ydmykhet og storsinn, så vi bærer over med hverandre i kjærlighet.
Ef 4:2
Så enkelt, men likevel så vanskelig at det trengs et under. Jeg vet at et under er nødvendig, fordi jeg prøvde i flere år å gjøre slik som Paulus skrev, men jeg fikk det ikke til! Så jeg ga opp og sluttet å late som om det fungerte. Da oppdaget jeg at Gud allerede har utført underet. Han har gjort det umulige mulig i Kristus. Akkurat som Paulus, gjorde jeg det jeg ikke vil gjøre (2); likevel er det fremdeles ingen fordømmelse i Kristus Jesus (3) - fordi i og fra ham flyter det en strøm av konstant nytt liv som kommer med hans mildhet og overbærende kjærlighet. Det er virkelig et under.

Dagens ‘manna’:

Takk Gud, for ditt under!
--------------------------------------
(1) Jeløy folkehøyskole
(2) Rom 7:19
(3) Rom 8:1

Vitamins for a healthy walk

The phrase “less is more” fits well in several settings. A vicar in the Norwegian church visited Jeløy Folkhighschool (1) when I was a teacher there almost 30 years ago. Addressing a large group of teenage students, he first shared some brief thoughts on how important it is to be gentle and kind to one another. Then he rushed to close with an even briefer prayer:
Dear Lord - If you still perform miracles, please make us kind! Amen
…and then he left the auditorium. I will always remember the effect of this simple, short prayer.

I think all human beings like when people are gentle and kind; so why then is it so difficult? 

Is it because it takes a miracle from God?

The qualities are on Paul’s list of attributes found in Christ which will make our walk on earth worthy the calling we have received:

Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love.
Eph 4:2
So simple, yet so difficult that it takes a miracle. I know that it takes a miracle, because I tried for several years to perform as outlined, and it did not work! So I gave up and stopped pretending and discovered that God has already performed the miracle. He has made the impossible possible in Christ. Like Paul, I wish I did not do things I do not want to do (2); however, there is still no condemnation in Christ (3) – because in and from Him there flows a stream of constant new life that comes with his gentleness and overbearing love.

‘Manna’ for today:

Thank you Lord - for the miracle!
------------------------------------
(1) Jeløy Folkhighschool is owned and run by The Salvation Army in Norway
(2) Rom 7:19
(3) Rom 8:1

Витамины для полноценной ходьбы

Выражение “лучше меньше, да лучше” вполне уместно в некоторых ситуациях. Викарий норвежской церкви посетил народную школу на острове Йелёй (1), когда я был там преподавателем почти 30 лет назад. Обращаясь к большой группе учащихся подросткового возраста, он сначала коротко высказался о том, как важно проявлять вежливость и доброе отношение друг к другу. В заключение, он спешно произнёс короткую молитву:
Дорогой Господь, если Ты всё ещё творишь чудеса, пожалуйста, сделай нас добрыми! Аминь
…после чего он покинул лекционный зал. Я никогда не забуду впечатление, которое произвела эта простая, краткая молитва.

Я думаю, что всем людям нравится проявление вежливости и доброты; так почему же это так трудно? Неужели для этого необходимо, чтобы Бог сотворил чудо?

Эти качества Павел внёс в список атрибутов, присущих Христу, которые сделают наше хождение по земле достойным призвания, которое мы получили:

Проявляйте смирение и доброту ежедневно, а также терпение, и относитесь друг к другу с любовью.
К Ефесянам 4:2
Так просто, и в то же время так сложно, что мы надеемся на чудо. Я знаю, что для этого необходимо чудо, потому что я в течение нескольких лет пытался действовать, согласно указаниям, и ничего не вышло! Поэтому я оставил свои попытки и перестал претворяться, и обнаружил, что Господь уже сотворил чудо. Он сделал невозможное возможным во Христе. Подобно Павлу, я бы хотел не делать того, чего я не желаю делать (2); однако, мне всё-таки нет осуждения во Христе (3) – потому что в Нём и через Него течёт река постоянной новой жизни, которая несёт Его доброту и всепобеждающую любовь.

‘Манна’ на сегодня:

Благодарю Тебя, Господи – за чудо!
------------------------------------
(1) Школа принадлежит Армии Спасения в Норвегии
(2) К Римлянам 7:19
(3) К Римлянам 8:1