søndag 22. januar 2017

Misbruk av bibelvers

For noen dager siden skrev jeg om «Detaljerte instruksjoner» og at noen av dem er utgått på dato. Jeg er overbevist om at enkelte da konkluderte med at «Jostein er ikke lenger tro mot Bibelen» på grunn av det utsagnet. Dersom jeg leser alt Paulus skriver, kan det fort bli misbruk å trekke konklusjoner fra enkeltstående vers som kommer inn under kategorien utgått på dato (1).

Dette er et typisk eksempel:

Alle som er under åket som slaver, skal vise herrene sine den respekt de har krav på, for at ikke Guds navn og læren skal bli spottet. Og de slaver som har troende herrer, skal ikke vise dem mindre aktelse fordi de er søsken. Nei, de skal tjene dem desto ivrigere, nettopp fordi de som tar imot tjenestene deres, er troende og elskede søsken. Slik skal du undervise og formane.
1 Tim 6:1-2
Det ville vært helt feil av meg å ta denne formaningen som et uttrykk for at Paulus var tilhenger av slaveriet. I hans bevissthet er slaveriet utenkelig i Guds rike. Det samme gjelder menneskers likeverd uavhengig av kjønn (2). Det naturlige spørsmålet blir da:  
«Hvorfor ba han Timoteus om å undervise og formane underordning?»
Jeg tror svaret er veldig enkelt. Paulus trodde ikke på omveltninger utenfra. Han var overbevist om «en bedre vei» (3) og at kjærligheten innenfra ville forvandle ikke bare enkeltmenneskene, men relasjonene mellom dem og til slutt hele samfunnet. Det handlet ikke om en ytre revolusjon styrt av makt og vold, men en indre revolusjon styrt av en kjærlighet som aldri forgår.

Dessverre har makt, separert fra kjærlighet, korrumpert kirken ned gjennom historien. Dette har blant annet ført til forsvar av slaveri og undertrykkelse av kvinner. Dette er ikke troskap mot Guds ord, men forakt av det Gud gjennom sitt ord vil skape: Enhet og likeverd i Jesus Kristus. Det skjer også i 2017. Derfor må jeg passe på meg selv slik at jeg ikke misbruker Guds ord.

Dagens ‘manna’:

Guds ord kan misbrukes
-----------------------------
(1) Dersom du leser Detaljerte instruksjoner, vil du se at jeg skriver: Detaljene er på mange måter utdaterte, men intensjonene og omsorgen som ligger bak, er evig gyldige
(2) Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. Gal 3:28
(3) Og jeg vil vise dere en enda bedre vei: 1 Kor 12:31b, og deretter følger Kjærlighetskapittelet

Misuse of the Bible

A couple of days back I wrote about "Detailed instructions" and that some of the instructions are outdated. I am convinced that some because of that statement immediately concluded that "Jostein is no longer true to the Bible". However, if I read everything Paul wrote, it may on the contrary be abuse to draw conclusions from the individual verses that I call ‘outdated’ (1).
 

This is a typical example:
All who are under the yoke of slavery should consider their masters worthy of full respect, so that God’s name and our teaching may not be slandered. Those who have believing masters should not show them disrespect just because they are fellow believers. Instead, they should serve them even better because their masters are dear to them as fellow believers and are devoted to the welfare of their slaves. These are the things you are to teach and insist on.
1 Timothy 6:1-2
It would be totally wrong of me to interpret this exhortation to suggest that Paul was a supporter of slavery. In his understanding, slavery is unthinkable in God's kingdom. The same applies to the fact that all individuals have equal value regardless of gender and ethnic background (2). However, if this was his position, the obvious question arises:
“Why did Paul ask Timothy to teach and insist on subordination?”
I think the answer is very simple. 
Paul did not believe in a transformation through an upheaval. He was convinced by "the most excellent way" (3) and that God’s love from within would transform not only the individuals but the relationships between them and ultimately the entire community. It was not about an outward revolution based on power and violence, but an inner revolution guided by a love that never perishes.

Unfortunately, power, separated from love, corrupted even the church throughout its history. This has led both to defense of slavery and oppression of women, but it is not in line with the Word of God. Rather it is contempt of what God through His Word want to see come true: Unity and equality in Jesus Christ. Such contempt is also expressed in 2017. Therefore, I must “keep a close watch over myself” so that I do not misuse the Word in the same way.

'Manna' for today:

It is possible to misuse the word of God
-----------------------------
(1) If you read “Detailed instructions”, you will also see the statement “the spirit and the care behind the instruction form a principal of eternal value”
(2) There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. Gal 3:28
(3) And yet I will show you the most excellent way - 1 Corinthians 12: 31b, and from there Paul wrote The Chapter of Love

lørdag 21. januar 2017

Å leve åpent

ENGLISH
Jeg likte ikke den nye bygningen som huser Frelsesarmeens internasjonale hovedkvarter inntil jeg for fem år siden fikk høre hvorfor det var bygget slik. General John Gowans hadde en klar hensikt da han besluttet at det nye IHQ skulle bygges i glass: Det skulle være et signal om at Frelsesarmeen ønsker å være helt gjennomsiktig. 

Det er litt av et mål, og det er det som ligger bak den «Fornyelsesreisen» som pågår nå, og som også går som en rød tråd når jeg leser om hvordan Paulus ansvarliggjør Timoteus i forhold til oppdraget.

I dag leser jeg:

”Noen menneskers synder er synlige for alle og går foran dem til dommen, hos andre følger de etter. På samme måte er også de gode gjerninger synlige, og er de det ikke, skal de komme for dagen.
1 Tim 5:24–25
«Det skal komme for en dag», sa min mormor alltid. Som barn var jeg usikker på om det var en trøst eller en trussel, eller tenkte vel at det var begge deler. 
For et par dager siden benådet Obama Chelsea Manning som i 2010 ble arrestert for å ha lekket masse hemmelig informasjon til wikileaks. Manning skulle egentlig sittet i fengsel fram til 2045. Jeg vet ikke om benådningen utelukkende er på humanitært grunnlag, eller om det er en erkjennelse av at i vår tid får vi mer enn noen gang bekreftet at «alt kommer for en dag».

Jeg tror Paulus skrev til Timoteus om dette av minst to grunner.

  1. Timoteus skulle være klar over at blant de han ledet ville det være mennesker som både levde åpent med synd og gode gjerninger, og mennesker som gjorde ting i det skjulte – men ble minnet om at alt skulle komme for dagen!
  2. Det var en klar oppfordring til Timoteus om å leve åpent selv.
Paulus skrev om dette ved flere anledninger, som her: Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset (1) Jeg tror at vi mennesker har det best når vi våger å leve i lyset – det vil si åpent, transparent og gjennomsiktig. Den som ikke har hemmeligeter, behøver heller ikke frykte for å bli avslørt. Det er det frigjørende evangeliet som vi får lov til å forkynne.

Dagens ‘manna’:

Våg å leve åpent i verdens lys!
-------------------------
(1) Ef 5:13