torsdag 30. mars 2017

Å vite verdien av min sjel – et skritt på reisen

Dersom min sjel er mer verd enn hele verden, må det også gjelde for alle mennesker. Det betyr at den er uerstattelig, og Jesus setter det hele i perspektiv:
Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel?
Matt 16:26
Jeg vet ikke om Ole Paus tenkte på dette verset da han for flere år siden sa: «Vi har alt, men det er også alt vi har», men det hører i hvert fall hjemme i samme skuff. Temaet er kjent og det går igjen i eldre evangeliske sanger, som f. eks. Om jeg hadde alt, men ikke Jesus, Å hva vinning var det for mitt vel? Hva er hele verden mot å eie Fred med Gud og frelse for min sjel!

Jesus hadde selv motstått den fristelsen (1), og bevarte sin sjel gjennom å tilbe og tjene Herren Gud. Materialismen har en enorm innflytelse på oss mennesker, og dessverre er ikke en kristen bekjennelse ensbetydende med innstillingen «gudsfrykt med nøysomhet». Da Paulus skrev om dette emnet til Timoteus, så advarte han til og med mot dem som ‘mener gudsfrykten er en vei til vinning(2).

Av hele mitt hjerte ønsker jeg å si:

Dagens ‘manna’:

Sjelen min er ikke til salgs!
----------------------------------------
(1) Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa: «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» Matt 4:8-9
(2) se refleksjonen: «...og så var det dette med pengene da»

Knowing the value of my soul - a step on the journeyIf my soul is worth more than the whole world, the same value must also apply to every individual soul. It means that the soul is irreplaceable, and Jesus put it all in perspective:

What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul?    

I do not know if the Norwegian artist Ole Paus was thinking about this verse when he several years ago said: ‘We have it all, but that's all we have’. Anyway it belongs in under the same label, and at least two prime-ministers have used the quote in their sermons to the nation. The theme is familiar and it appears frequently in old evangelical songs, like “I'd rather have Jesus than silver or gold; I'd rather be His than have riches untold”

Jesus himself had to resist the temptation (1), and preserved his soul through worshiping and serving the Lord God. Materialism has a huge influence on us humans, and unfortunately a Christian confession does not always include the virtue of "godliness with contentment". When Paul wrote on this subject to Timothy, he warned even against those who 'believe godliness is a means of gain' (2).

With all my heart I want to quote:

'Manna' for today

 My soul is not for sale!

----------------------------------------
(1) Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendour. “All this I will give you,” he said, “if you will bow down and worship me.”

onsdag 29. mars 2017

Å vite hva det å miste sitt liv betyr – et skritt på reisen

ENGLISH
På reisen opp til Jerusalem intensiverer Jesus undervisningen av de tolv disiplene. De får hele tiden glimt av noe de ikke klarer å forstå:
«For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det»
Matt 16:25
For meg er dette et av Bibelens nøkkelvers for å finne hvile i det mysteriet som livet i Kristus er. 

Det greske ordet som oversettes med ‘liv’, er ordet ‘psyke’, som også kan oversettes med ‘sjel’ – og noen bibeloversettelser velger den varianten, slik også Bibelen 2011 gjør i neste vers (1). Jeg tror ikke Jesus primært tenkte på det ‘fysiske livet’. Derfor foretrekker jeg ‘sjel’, for sjelen er setet for min forstand, mine følelser og min personlighet – inkludert egenviljen. Jeg tror ikke jeg er så forskjellig fra folk flest. Jeg vil forstå, jeg vil føle, jeg vil ha kontrollen over den jeg er. Det er et grunnleggende behov å ville berge livet.

I følge Maslows behovspyramide (se illustrasjonen), er trygghet det jeg søker når mine fysiologiske behov er dekket. Følelsen av å ha kontroll skaper trygghet og hører altså med til noen av våre mest basale behov. Å overlate kontrollen til Gud er på mange ensbetydende med å miste livet sitt, for så å finne det igjen som en ny skapning i Kristus. Når jeg har overlatt kontrollen til Gud, har jeg også lagt ned kravet om å forstå eller føle alt som skjer, og jeg overlater til ham og forme min personlighet og min vilje.

Det er ikke ‘ett’ skritt, men ‘et’. Fordi det er et skritt jeg må ta hver dag så lenge reisen varer.

Dagens ‘manna’:

Jeg er så glad fordi jeg mistet ‘livet’ og fant et nytt liv
-------------------------------------
(1) Matt 16:26 - Jeg vil bruke dette verset i refleksjonen i morgen