tirsdag 15. januar 2013

Tunger av ”ild”

Jeg er vokst opp med ”Blod og ild”. Både på søndagsskolen og på juniorsoldatmøtene ble det undervist om Jesu blod og Den hellige ånds ild. Det festet seg fort, og det var lett å finne bilder av blodets og ildens symbolikk i beretninger både i GT og NT. Ved viktige hendelser – gjerne frelseshistoriske vendepunkt, talte Gud ofte gjennom ild. Derfor hører ilden ”naturlig” hjemme i pinseberetningen:
Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.
Apg 2:3
Koblingen mellom ilden og Den hellige ånd er tydelig, men er det nødvendigvis sikkert at ilden er begrenset til et signal om Den hellige ånds nærvær?

Det er flere grunner til at jeg de senere årene har våget å stille spørsmålet. Johannes sa aldri om Jesus at han skulle døpe med ”Den hellige ånds ild” – derimot: Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild (Matt 3:11b). Kan bindeordet ”og” tyde på at ilden er et ”tillegg” til Den hellige ånd? I så fall – hva er dette tillegget?

Jeg har skrevet litt om dette før (1), for det er veldig ofte kobling mellom ild og engler i Bibelen. Hebreerforkynneren er ett eksempel: Om englene sier han: Han gjør sine engler til vinder, sine tjenere til flammende ild. (Hebr 1:7). Da Peter ville forsvare Jesus i Getsemane, sa Jesus: «Tror du ikke jeg kan be min Far, og han ville straks sende meg mer enn tolv legioner engler?» (Matt 26:53). Er det ikke slik at de ressurser som mennesket Jesus kunne be sin Far om å sende også står til vår disposisjon?

Englene er våre medtjenere (jfr Åpenbringen 19:10) og ilden på pinsedag kan være et signal til de 120 om at ”vi er sammen med dere i oppdraget”. Jeg ser faremomentene med engledyrkelse, og det er viktig at de kun blir sett som medtjenere, men jeg liker tanken om at pinsen frigjør alle gode krefter (2). Vi trenger det også i dag!!!

Dagens ’manna’:

Send din ild!
_______________
Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne.
(1) Se refleksjonen: Ild
(2) Englenes rolle er også tydelig i GT - som f. eks.:
For han skal gi englene sine befaling
om å bevare deg på alle dine veier.

Salme 91:11 

Ingen kommentarer: