onsdag 2. mars 2016

Troens språk

Jeg har definert tro på mange måter her på bloggen. Blant annet setter jeg ofte likhetstegn mellom tro og lydighet, der lydigheten er drevet av barnets kjærlighet fordi det selv kjenner seg elsket. Motivet for lydighet er viktig. Jeg tror at Jesu etterfølgere kan deles inn i tre kategorier:
  • Slaven som lyder ham av frykt for straff
  • Tjeneren som lyder ham i håp om lønn
  • Barnet som lyder ham av kjærlighet
Barnets respons er identisk med definisjonen av tro som en reaksjon, og understreker at troen er et språk i utvidet forstand.

Da jeg første gang hørte Frans av Assisis utsagn: «Forkynn evangeliet, om nødvendig med ord!», ble jeg veldig begeistret. Det sier noe viktig, men det er farlig dersom det blir den eneste formen av troens språk som formidles. Troen må også uttrykkes med ord av den enkle grunn at «det hjertet er fullt av, det sier munnen» (Matt 12:34b) - ordene er Jesu egne. 

Paulus skrev at troen kommer «av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord» (Rom 10:17). Samtidig var han klar over at de troende er «anbefalingsbrev … kjent og lest av alle mennesker» (2 Kor 3:2).

Martin Luther hadde store problemer med å forene Jakobs brev med sin forståelse av rettferdiggjørelse ved troen alene (1). Dersom Jakob mente at det er frelse gjennom gjerninger, kan jeg forstå Luther, men tro om ikke Jakob mente det samme som de andre av bidragsyterne til Det nye testamentet?

Og hva var det?

At alt ved en troende skal kommunisere det samme. 

"Samstemmer alt ved meg det vitnesbyrdet jeg målbærer, eller skaper jeg forvirring?" spurte jeg her på bloggen for noen uker siden (2)
Det er akkurat det Jakob hadde fokus på: «Kanskje vil noen si: ‘Du har tro, jeg har gjerninger.’ Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro» (Jak 2:18).

I Bergprekenen taler Jesus om at vi er verdens lys og jordens salt, og at vi ikke skal skjule lyset. Han avslutter med følgende formaning: «Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!» (Matt 5:16). Og etter oppstandelsen sa han: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere» (Joh 20:21). Ved sitt liv viste han at han var sent for å formidle troen og livet gjennom forkynnelse, undervisning og praktisk handling (3). Det er troens språk!

Troens språk har også en grammatikk, og det er denne serien handler om. Heng med!

Dagens ‘manna’:

Jeg vil leve troens språk!
--------------------------------------------------
(1) Dersom enkelte vers i Jakobs brev leses isolert, kan de oppfattes problematiske. Det gjelder f. eks. «Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham?» Jak 2:14
Sitatet bekrefter hvor viktig det er å lese et vers i sin sammenhengen. At tro kommer først og er en viktig forutsetning, er tydelig i brevets innledning hvor det framgår at det er utholdenheten i tro som fører til gjerninger.
(2) Se: «Samstemte vitner»
(3) Jfr Jesu "Program-erklæring": Luk 4:16-19
Dette innlegget er en del av serien "Troens grammatikk"

Ingen kommentarer: