torsdag 8. desember 2016

Gi det videre

«Gi det videre!» har vært motto for flere kampanjer jeg har deltatt i, men det kan også gi en idé om hva som er mentorskapets hensikt og innhold. Paulus er veldig klar på at dette er hans rolle i forhold til Timoteus:
Timoteus, mitt barn, slik er oppdraget jeg nå overgir til deg, i samsvar med de profetiene som før er talt til deg.
1 Tim 1:18a
I litteraturen dukker «Mentor» første gang opp i Odysseen, der Odyssevs gir den eldre og vise Mentor ansvaret for sin sønn, Telemakhos. Etter hvert har egennavnet ‘mentor’ blitt et begrep for en som formidler visdom til og deler kunnskap med en mindre erfaren kollega. Med andre ord en som gir videre det han selv har erfart. 

Det passer med misjonsbefalingen Jesus ga disiplene: «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler» (1). En disippel formidler til en ny troende det han/hun har mottatt og lært, slik at prosessen videreføres. I relasjonen mellom Paulus og Timoteus, er det mye som tyder på at Paulus så Timoteus som sin arvtager. Det at han tiltaler Timoteus som «mitt barn» i dagens vers og innledningsvis med «mitt ektefødte barn» (2), bekrefter dette.

Det er også interessant at Paulus nevner at det skjer «i samsvar med de profetiene» som er talt til Timoteus. Paulus hadde selv opplevd å bli profetert over helt fra dagene etter omvendelsen, gjennom Ananias (3), og gjennom hele sin tjeneste, og han visste hvor viktig slike bekreftelser er for en som vil være Jesu etterfølger. Det er muligens bakgrunnen for at han kom med oppfordringen: «Vær ivrige etter å tale profetisk» (4). Det som er viktig, er viktig å gi videre!

Dagens ‘manna’:

Det som er viktig, er viktig å gi videre!
--------------------------------------------------------
(1) Matt 28:19
(2) Se «Bekreftelse og ansvarliggjøring»
 (3) Apg 9:15-17
(4) 1 Kor 14:39a

Ingen kommentarer: