mandag 28. mai 2012

Variasjon over ”tema”

I refleksjonene ”Gehør” og ”Hva er Herrens stemme” hentet jeg bilder fra musikken. ”Variasjon over tema” er ikke bare knyttet til musikkens verden, og passer utmerket inn i det som har stått i fokus den siste uka.

Den hellige ånds nærvær vil være gjenkjennelig i et profetisk tema. En av Åndens funksjoner er å bekrefte Guds ord - det Jesus har lært oss, se f. eks. Joh 14:26. Det betyr ikke at en profetisk hilsen nødvendigvis er et direkte sitat, men vi vil gjenkjenne tematikken fra Guds eget ord. Dersom det som formidles taler mot noe i Guds ord, er det all grunn til å være skeptisk.

Bekreftelse er en nøkkel i det profetiske. Dersom det kommer et profetisk budskap i et møte, og Den hellige ånd allerede har vært til stede både i sang, vitnesbyrd og Ordets forkynnelse, vil det som bæres fram ofte være bekreftelse av det som Han har formidlet tidligere. Det blir en ”variasjon over tema”. 

Bekreftelse er ofte et element også i møtet med individet. Det profetiske berører da et tema som mottakeren bevisst eller ubevisst vet at er sant i deres liv. Som oftest vil det være informasjon som også er ukjent for den som formidler det profetiske.

Om jeg begrenser meg til ovenfor nevnte vers: ”Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere”, ser vi at variasjoner over temaet læring vil være en del av det profetiske. Læring kan være formidling av ny innsikt eller repetisjon av en kunnskap jeg har som enda ikke er blitt en åndelig innsikt.

Når jeg tenker etter alle de gangene det har vært profetert inn i mitt liv, har ”bekreftelse” og ”læring” ofte vært helt sentrale tema. Måten det har vært formidlet på har variert, men: 
Ånden er den samme.

_______________________
Fortsettelse følger

Ingen kommentarer: