onsdag 7. juli 2010

Mitt ”bilde”

For meg er troen på at et menneske er skapt i Guds bilde viktig for å trenge dypere inn i hellighetens mysterium. Gud er hellig og da er den naturlige konsekvens av å være skapt i hans bilde at jeg er ment å være hellig. Det stadfestes av utsagnet:

”Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig.” 1

Syndefallet gjorde noe med ”Gudsbildet” i mennesket. Vi kan lese at Adam fikk ”en sønn som var ham lik, som hans eget bilde 2. Adams etterkommere er altså født i det falne menneskets bilde. Paulus tar opp denne problemstillingen og forholdet mellom Adam og Kristus. Han konkluderer med at Jesu rettferdige gjerning fører ”til frifinnelse og liv for alle” 3.
Det jeg opprinnelig var skapt til, blir altså gjenopprettet i Kristus. Det finnes ingen annen ”vei” til hellighet enn gjennom ”veien”.

Et annet interessant aspekt ved å være skapt i Guds bilde, er treenighetstroen. Dersom vi forutsetter at Gud er treenig, må den naturlige konsekvens være at hans ”bilde” også er det. Jeg tror på et ”holistisk” evangelium, og det å se på mennesket som ”treenig” kan virke forstyrrende på en slik tanke. Likevel har jeg funnet det nyttig å bruke treenighetstanken når jeg skal belyse hellighetslæren.

Og – Thomas Aquinas skriver: "De som sier at med hensyn til den sanne tro er det fullkomment likegyldig hva man mener om skapningen så lenge man har den rette tro med hensyn til Gud, tar åpenbart feil. For dersom man tar feil når det gjelder skapningen, vil det medføre at man også tar feil når det gjelder Gud." 4

Bibelen har flere slike bilder – følg med i morgen!

1 3 Mos 19:2 & 1 Pet 1:16
2 1 Mos 5:3
3 Rom 5:18
4 Aquinas T.: "Orden og mysterium" Dreyer forlag, Oslo 1964, s. 31

Ingen kommentarer: