torsdag 19. januar 2017

Detaljerte instruksjoner

ENGLISH
Hele det femte kapittelet i det første brevet Paulus skrev til Timoteus, er fullt av detaljerte instruksjoner om menighetens indre liv. Detaljene er på mange måter utdaterte, men intensjonene og omsorgen som ligger bak, er evig gyldige: Som mennesker har vi ansvar for hverandre generelt, og i særdeleshet når vi tilhører det samme trosfellesskapet (1).

I dag vil behovene for assistanse som Paulus beskriver, bli fanget opp av nasjonale trygdeordninger i mange land. Disse sosiale ordningene er i bunn og grunn tuftet på kristne prinsipper for omsorg. Selv de fleste humanister innrømmer at disse grunnverdiene har sitt utspring i religiøse tradisjoner. De vet at utsagn som:

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem.
Matt 7:12
 

og
 

‘Du skal elske din neste som deg selv.’
Mark 12:31
er en del av den filosofiske arven de humanistiske filosofene bygget videre på.

Flere av instruksjonene Paulus presentert hadde vært interessante å studere nærmere, men siden fokuset i dette studiet primært handler om relasjonen mellom mentoren Paulus og "arvtakeren" Timoteus, velger jeg kun ut et par eksempler de neste dagene.

Dagens ‘manna’:

Det er viktig å se omsorgsmotivet bak detaljene!
----------------------------------------------------------
(1) Gal 6:10

Ingen kommentarer: